"KamaszOK vagyunk" egészségfejlesztési program

jún.24

1.    Projekt előzményei

A „Közös Kincsünk a Gyermek, Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program” keretében 2008-ban az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársainak vezetésével egészségfejlesztési tartalmú pár perces kisfilmek készültek különböző kamaszokat érintő témakörökben. Külső szakértők bevonásával a témákhoz kapcsolódó gyakorlatokat dolgoztunk ki.
Az így összeállított „KamaszOK vagyunk” egészségfejlesztési program három modulból áll: 1/ Gyermekbiztonság, balesetek megelőzése; 2/ Bántalmazás és 3/ Kamasz vagyok… címmel.
A baleset-megelőzés témakör gyakorlatait Jékely Endréné pedagógus állította össze, a kamasz és bántalmazás témakörökhöz kapcsolódó gyakorlatokat Jármi Éva pszichológus, az ELTE PPK oktatója dolgozta ki.

A program a 11–18 éves fiatalok egészségfejlesztését célozza egyrészt attitűdformálás és ismeretátadás révén, másrészt az önismeret mélyítésén, a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosításán, a lehetséges megoldási utak megismerésén keresztül. A serdülő korosztály kitüntetett célcsoport a prevenció szempontjából, hiszen ebben az életkorban formálódik és differenciálódik számos, a felnőttkori egészséget is befolyásoló magatartásforma (Aszmann, Szamosi, Jakabfi, 1995). A Gyermekbiztonság és balesetek modul célcsoportját az alapfokú iskolai korosztály alkotja, a Kamaszok és Bántalmazás modulok középfokú iskolába járó tanulók számára készültek.

Az intézet által kidolgozott módszertani anyag gyakorlatainak segítségével a kisfilmekben bemutatott élethelyzeteket a fiatalok saját maguk elemzik és közösen dolgoznak ki több lehetséges megoldási módot. A foglalkozások keretében megfogalmazott kérdések, válaszok és vélemények összegzésével, döntések meghozatalával képessé válhatnak arra, hogy később is felismerjék a hasonló szituációkat, amelyekben remélhetőleg hatékonyan és tudatosan döntenek majd a program során szerzett tapasztalatok segítségével egészséges és teljes életvitelük érdekében. A módszertani anyagban alkalmazott sajátélményen alapuló, interaktív technikák (pl. szituációs és szerepjátékok, aktív tanulás technikái, stb.) elősegíthetik az attitűdformálást, illetve különböző (pl. döntési, kommunikációs, társas, problémamegoldó / konfliktuskezelő és empátiás) készségek fejlődését. A pedagógusok alkalmat teremtenek a kisfilmek levetítésére, és a módszertani anyag javaslatai alapján az osztály sajátosságait és saját elképzeléseiket is figyelembe véve vezetik a témák közös feldolgozását.

A témakörök feldolgozását, a foglalkozásra való felkészülést segítik az egyes témákhoz kapcsolódó ismeretekről, kutatási eredményekről összeállított szakmai háttéranyagok.

A program valamennyi anyagát (filmek, gyakorlatok és háttéranyagok) egy multimédiás DVD tartalmazza.

Az egészségfejlesztési program tematikája komplex, a kamaszok életének számos helyzetét és kérdését felöleli, az alkalmazott módszerek korszerűek (élmény centrikus, ismeretátadás helyett készségek formálását célzó technikák).

Ehhez a módszertani anyaghoz kapcsolódik a tanulmányunkban ismertetett kipróbálási projekt és hatásvizsgálat, amely általános és középiskolai pedagógusok, valamint iskolapszichológusok részvételével történt általános, illetve középiskolás osztályok körében.


2.    A modulok bemutatása1

A Bántalmazás és a Kamasz vagyok… modulok célja a filmeken bemutatott élethelyzetek és az ezt követő csoportos feldolgozás révén az érintett korosztály (14-18 éves, vagyis 9-12. osztályos fiatalok)
 • önismeretének mélyítése;
 • reflektivitásának növelése;
 • a serdülőkorban felmerülő nehézségek tudatosítása;
 • lehetséges megoldási utak megismerése;
 • döntési helyzet felismerése, a döntés felelősségének tudatosítása, a saját döntésre való felkészítés;
 • konfliktus helyzet felismerése és kezelése,
 • alternatívák bővítése,
 • illetve az egymás iránti tolerancia növelése,
 • a különbözőség elfogadásának elősegítése.

A kisfilmek a kamaszok életéből vett jeleneteket mutatnak be, amelyek célja egy-egy releváns téma, problémakör felvetése, és ezen keresztül a tanár-diák, illetve a diákok közötti párbeszéd elősegítése. A filmek az életből merített komplex szituációk felvillantásával próbálják megmutatni, milyen előrelátható és kiszámíthatatlan következményei lehetnek bizonyos cselekedeteknek. Így olyan beszélgetést facilitálnak, ahol elhangozhatnak gondolatok, félelmek, kérdések, amelyekkel kapcsolatban a fiatalok még keresik a választ. Felnőtt – adott esetben pedagógus – segítségével válik lehetővé, e szükségszerű kérdések megbeszélése a kortársakkal, osztálytársakkal.  

A módszertani anyag feladatai a pedagógusok számára nyújtanak segítséget a filmekben érintett témák csoportos (osztálytermi) feldolgozásához. A gyakorlatok alkalmazásához nem szükséges speciális felkészültség, de az előkészületek során érdemes felmérni az adott csoport kapacitását (aktiválhatóságát, kohézióját, bizalmi szintjét), a pedagógus és az osztály kapcsolatát (pl. az együttműködés fokát), és a pedagógus saját teherbírását (csoportvezetői jártasságát, energiaszintjét).

Ennek tükrében lehet választani a diákok nagyobb aktivitására építő, a vezető rugalmasságát és irányítói képességét fokozottabban igénylő, dinamikusabb játékok köréből („B” jelű gyakorlatok), vagy a strukturáltabb gyakorlatok közül („A” jelű gyakorlatok, 1. számú melléklet). A témák sajátosságait figyelembe véve nem minden esetben készült A.) és B.) gyakorlat.

Egyes témákon belül a pedagógus, illetve a diákok érdeklődésének, tapasztalatainak függvényében több feldolgozási út is elképzelhető. A pedagógus előzetes mérlegelésének (pl. melyik témával tud hitelesebben dolgozni, milyen összetételű a csoport), vagy a csoport aktuális döntésének (pl. mi ragadja meg őket a filmből) megfelelően lehet kiválasztani, hogy mennyire legyen egyénre szóló a feldolgozás: az (1) témák általános, a (2) témák személyesebb kérdésfeltevés köré szerveződnek.

A Kamaszok modul 8 nagy témakörön belül összesen 13 témát ölel fel (1. táblázat). A témakörökhöz kapcsolódó kisfilmek egymásra épülnek, logikusan követik egymást, így a témakörök feldolgozását célszerű ennek megfelelő sorrendben elvégezni. 

1A modulok bemutatása a „Kamaszok vagyunk… ” DVD-n található tájékoztató alapján történik, melyet Jármi Éva és Várnai Dóra készített.

1. táblázat: A Kamaszok modul egyes témaköreihez kapcsolódó feladatok célkitűzései

  Témakörök   A feladatok céljainak rövid összefoglalása
  1. Bevezető epizód
 • így látják a kamaszokat
 • A felnőtt-környezet tagjaiban élő, kamaszokról alkotott kép megvizsgálása.
 • Nézőpontváltás elősegítése.
 • A saját magunkról alkotott kép és a környezetünk által visszatükrözött kép közti különbség; a különbség lehetséges okai.
 • Önismeret mélyítése.
 • Én ilyen (kamasz) vagyok
 • Énkép fontos dimenzióinak tudatosítása.
 • Egyéni különbségek elfogadásának elősegítése, a sokszínűség értéke.
 • Énbemutatás / énmegjelenítés folyamatának elemzése
 • A saját magunkról alkotott kép és a környezetünk által visszatükrözött kép közti különbségei és ezek okainak tudatosítása
 • A sztereotípia megértése, kialakulása és hatásai.
 • Önismeret mélyítése
   2. Szabadidős tevékenységek
 • Az „igazi férfi”
 • A benyomás-szerveződés folyamatának tudatosítása
 • Nemi szerep(ek) elemzése
 • Felszíni – lényegi jellemzők megkülönböztetése, helyzetek elemzése, melyekben a döntéseknek komoly következményei vannak, az ezzel járó felelősség felvállalásának nehézségei, előnyei.
 • A destruktív – konstruktív agresszió megkülönböztetése
 • Időrablók
 • Időgazdálkodás képességének fejlesztése
 • A testi-lelki regenerálódás szükségességének felismerése, a feszültség levezetésének és a feltöltődés lehetőségeinek bővítése, szerepe az egészségmegőrzésben.
 • Az aktív pihenés formáinak megismerése, a különböző szabadidős tevékenységek előnyeinek/hátrányainak tudatosítása.
 • Egyéni különbségek elfogadásának elősegítése, sokszínűségben rejlő érték felismerése
   3. Szocializáció / Bűn
 • Csak a többiek miatt
 • A (vonatkoztatási) csoport szocializációs hatásának tudatosítása.
 • Az egyén normáival/értékeivel ellenkező viselkedésre serkentő csoportdinamikai folyamatok megismerése.
 • Az egyén-csoport felelősségének elemzése a normasértő magatartás megítélése folyamán, az egyén valódi motivációjának / szükségleteinek felismerése.
 • A nemkívánatos (deviáns, veszélyeztető, áldozati) viselkedés megelőzése, az egyén védekezési lehetőségei, ill. a csoport eszközei.
   4. Szülői kapcsolatok
 • A szeretet nyelvei
 • Saját szükségletek, elvárások tudatosítása a szülői bánásmóddal kapcsolatosan. Egyéni különbségek felismerése, elfogadásuk elősegítése.
 • Nézőpontváltás növelése, az egyéni felelősség felismerése a kialakuló szülő-gyermek konfliktusokban. Megelőzési, megoldási lehetőségek kidolgozása.
 • A konfliktusok kezelése során az erőszakmentes kommunikáció formáinak és a saját igények asszertív kommunikációjának megismerése, kipróbálása.
 • Ha én szülő lennék
   5. Drog
 • Kinek kell a drog?!
 • A drogkarrier lépéseinek megismerése: kipróbálása, rendszeres drogfogyasztás, drogfüggés. A rizikó- ill. védőfaktorok azonosítása.
 • Belső kontroll attitűd, felelős döntéshozatal erősítése.
 • Drogalternatívák feltérképezése.
 • Nemet mondás, visszautasítási technikák gyakorlása.
 • Kikerülés a drogkörbő
 • A droghasználat pszicho-szociális következményeinek, veszélyeinek azonosítása.
 • A drogproblémával kapcsolatos vélemények felszínre hozása, szenzitizálás és felelősségvállalásra, aktív segítségnyújtásra ösztönzés.
 • A droghasználat hátterében álló ill. következményeként kialakuló problémák megoldási lehetőségeinek bővítése.
 • A belső kontroll attitűd ill. a segítség kérésének és elfogadásának erősítése.
   6. Fiatalkori szex
 • Megfelelés az elvárásoknak
 • A fiatalkori szexualitással kapcsolatos vélekedések tudatosítása, realitásuk ellenőrzése, torzítások felismerése.
 • Saját igények, mások vélt vagy valós elvárásainak megkülönböztetésének, saját igények kommunikációjának, asszertív érvényesítésének fejlesztése.
 • Kommunikációs készségek fejlesztése a szexualitás témájában.
 • A fiatalkori szexualitás kockázatainak azonosítása, egészségmegőrző magatartás erősítése.
   7. Felelősségvállalás
 • A felelőtlen ivás ára
 • A túlzott alkoholfogyasztás rövid távú következményeinek megismerése, problémaforrások tudatosítása.
 • A túlzott alkoholfogyasztás differenciált észlelése, esetleges pozitív attitűd megkérdőjelezése.
 • A túlzott alkoholfogyasztás következményeként fellépő társas nehézségek megfontolása.
 • Felelős gondolkodás, döntéshozatal kialakítása az alkoholfogyasztással kapcsolatban.
 • Akikre számíthatok
 • Külső erőforrások azonosítása: annak tudatosítása, hogy a kamasznak vannak támogatói, olyan emberek a környezetében, akikre számíthat, ha bajban van, akik segítséget tudnak nyújtani bizonyos problémák esetén.
 • A támaszkeresés megküzdési stratégiájának fejlesztése
 • A segítségkérés folyamatában a kritikus pontok/gátló tényezők felismerése, csökkentése.
   8. Záróepizód
 • Tudatosság, tervezés
 • Hosszú távú egyéni célok azonosításának elősegítése, viselkedés-irányító, motiváló szerepük felismerése.
 • Differenciált jövőkép kidolgozása, fantáziák, vágyak mozgósítása az életpálya tervezéséhez.
 • Külső/belső erőforrások azonosítása a célok eléréséhez, felkészülés a várható nehézségekre.
 • Önismeret mélyítése, visszajelzések adása-kapása, egyéni különbségek felismerése, elfogadásuk elősegítése.
 • Jövőkép


    /forrás: „Kamasz vagyok…” DVD/

A Bántalmazás modul 3 témakörből áll: Családon belüli bántalmazás; Szexuális kizsákmányolás; Kortársbántalmazás. Az egyes témakörökhöz tartozó feladatok célkitűzéseit a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: A Bántalmazás modul egyes témaköreihez kapcsolódó feladatok célkitűzései


  Témakörök   A feladatok céljainak rövid összefoglalása
  1. Családon belüli bántalmazás
 • A titok megosztása
 • Annak tudatosítása a tanulókban, hogy a szégyen, bűntudat titkolózásra késztet, megakadályozva azt, hogy segítséget kérjen a bántalmazás áldozata.
 • A titkolózás romboló pszichés hatásainak, a segítségkérés szükségességének felismerése bántalmazás esetében.
 • Annak tudatosítása a tanulókban, hogy a másik súlyos veszélyeztetettsége esetén indokolt a titoktartás kérésének felülbírálása, és a probléma jelzése a megfelelő személy vagy szervezet felé.
 • Segítő szervezetek megismerése.
2. Szexuális kizsákmányolás
 • Gyanús jelek a felismerése
 • A figyelem felhívása a szexuális kizsákmányolás (emberkereskedelem, prostitúcióra kényszerítés) veszélyére.
 • A veszélyhelyzetek felismerése, beszervezési technikák megismerése, az ellenálló-képesség növelése, áldozattá válás kockázatának csökkentése.
 • Szexuális kizsákmányolással, mint a nőkkel szembeni visszaélés gyakori formájával elutasító attitűd kialakítása (fiúknál is).
3. Kortársbántalmazás
 • Bántalmazás – önvédelem
 • Kortársbántalmazáshoz vezető csoportdinamikai tényezők azonosítása, az osztályközösség szerepének hangsúlyozása, a megelőzés igényének kialakulása, módjainak megismerése.
 • A kortársbántalmazás különböző formáinak (fizikai/pszichés/szociális, direkt/indirekt), hatásaiknak tudatosítása.
 • A kortársbántalmazással szemben elutasító attitűd kialakulása, aktív szerepvállalás a csökkentésében, megszűntetésében.
 • Védekezési módok kidolgozása a bántalmazóval szemben: önvédelem, áldozat védelme.
 • A csoport védőfunkciója      /forrás: „Kamasz vagyok…” DVD/

A két modul összesen 28 feladatot tartalmaz (a hozzájuk tartozó feladatok áttekintő táblázatát lásd 1. számú mellékletben).


3.    Hatásvizsgálat

Ehhez a módszertani anyaghoz kapcsolódik a tanulmányunkban ismertetett kipróbálási projekt és hatásvizsgálat, amely általános és középiskolai pedagógusok, valamint iskolapszichológusok részvételével történt általános, illetve középiskolás osztályok körében. Jelen zárótanulmány a Kamaszok és a Bántalmazás modulok kipróbálását mutatja be. Tartalmazza a programmodulok részletes leírását, a hatásvizsgálat eredményeinek bemutatását, illetve az eredmények alapján megfogalmazott, a program jövőbeli felhasználásával kapcsolatos javaslatokat.

A Gyermekbiztonság és balesetek modul kipróbálását külön tanulmányban ismertetjük.


4.    A hatásvizsgálat legfontosabb eredményei, tanulságok rövid összegzése

Az osztályfőnöki órák egészségfejlesztési tartalommal való megtöltésére a pedagógusoknak módszertani segédanyagra van szükségük. Mind a pedagógusok, mind az iskolapszichológusok szerint ebben nyújtott segítséget a „KamaszOK vagyunk”- program. A program tehát a hatásvizsgálat eredményei alapján hasznos és szükség van rá a nevelési-oktatási intézményekben.

A gyakorlatok megvalósításához adott instrukciókkal mind az iskolapszichológusok mind a tanárok elégedettek voltak, míg a kisfilmekkel kevésbé.

A módszertani anyagban alkalmazott módszerek újszerűsége ellenére a tanárok meg tudták tartani a foglalkozásokat az egynapos felkészítő tréning és a megadott óravázlatok alapján, az instrukcióktól való minimális eltérésekkel. A program hatékonyabb megvalósításához azonban feltehetően hosszabb felkészítésre van szükség a felhasználók körében. 

A 45 perces időkeret betartása problémát okozott a pedagógusok számára, a nagy létszámú osztályokban ez a foglalkozások végén a megbeszélés, lezárás rovására ment.

A program tanulókra gyakorolt pozitív hatását nem sikerült kimutatnunk sem az iskolapszichológusok, sem a tanulók önbeszámolós kérdőívei alapján. A diákok tetszését viszont elnyerte a létrejött foglalkozások légköre és jónak tartották azt, ha ilyen jellegű témákkal is foglalkoznak az iskolában

A kvalitatív vizsgálat során feltárt tanári, pszichológusi tapasztalat és a diákok véleménye alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg a program átdolgozására.

A javasolt kiegészítésekkel, átdolgozás után a programot alkalmasnak találjuk a középfokú intézmények körében szélesebb felhasználásra.

A program megfelelő megvalósításához a felhasználók képzése, alapos felkészítése szükséges.

2011 évben 16-16 pedagógust és iskolapszichológust képeztünk ki az oktatási program használatára.

Terveink szerint a képzés akkreditált formában fog folytatódni. Az akkreditálás jelenleg
folyamatban, a tréningek megszervezésére a 3-4. negyedévben kerülhet sor.

 •  A gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájával. 
  • MÓDSZERTANI SEGÉDLET - A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: modszertani_segedlet_2012.zip


 • 2011. július. 06.

  Szakembereknek szóló hasznos linkgyűjtemény:
  • UNICEF
  • WHO
  • ISPCAN 
  • Child Abuse Prevention Network
  • Jim Hopper - Gyermekbántalmazás - statisztikai adatok, kutatások, források
  • Child maltreatment 2009
  • Childwelfare Information Gateway
  • American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 
  • Cikkgyűjtemény gyermekbántalmazás témakörében.


   

OGYEI © 2011