Bűnmegelőzési pályázat összefoglaló

szept.20

TÁMOP 5.6.1-B/2012-0072

A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítsége” Komplex ifjúsági bűnmegelőzési célú program a XIII. kerületben”
Szakmai beszámoló 


Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság konzorciumban összeállított programjának megvalósítása 2013 májusa és 2014 októbere között zajlott le.

tamop

Előzmények:

Közismert, hogy a fiatal- és serdülőkorú népesség körében egyre több problémát okoznak a lelki egészség zavarai, a különböző devianciák, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok egy része veszélyeztetetté váljon mind bűnelkövetés, mind áldozattá válás szempontjából.
A KSH által közölt adatok szerint az 1-24 év közötti fiataloknál a halál leggyakoribb oka külső tényező (baleset, erőszakos cselekmény) következtében jön létre, míg az emberölések 10-24%-ban az áldozat 14 éven aluli.
A gyermek és fiatalkorúak bűnelkövetés és áldozattá válás szempontjából különösen veszélyeztetettek. A megelőzés e területen is kulcsfontosságú.


Rendőrségi adatok a XIII. kerületi fiatalkorúakat érintő

bűncselekményekről:


Sértett

Gyermekkorú

Fiatalkorú

2009

22

77

2010

29

76

2011

19

75


Elkövető

Gyermekkorú

Fiatalkorú

2009

3

116

2010

5

132

2011

2

100

2012

6

55


A konzorciumban résztvevő két intézmény, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (továbbiakban OGYEI) az egészségügyi szempontok oldaláról, a Budapest XIII. kerületi Rendőrkapitányság (továbbiakban XIII. RK) pedig a bűnüldözés oldaláról vallja, hogy igazán komoly eredményeket megelőzéssel lehet elérni. Mindkét intézmény sok éves szakmai tapasztalatot gyűjtött különböző oktatási, nevelési programok kidolgozása és alkalmazása révén.


A főpályázó bemutatása:

Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet – OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat ellátó intézet. Közreműködik a gyermekegészségügyi ellátórendszert érintő szakmapolitikai, finanszírozási, minőségellenőrzési és oktatási feladatokban. Ebben a minőségében az egészségügyi kormányzat szakértői feladatokat ellátó, szakmai tanácsadó háttérintézménye.
A gyermekek egészségi állapotával és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok és ismeretek alapján javaslatokat dolgoz ki a gyermekek igényeinek megfelelő ellátási struktúra kialakítására. Közreműködik az ellátás minőségét javító módszertani ajánlások és állásfoglalások elkészítésében, kiadásában és érvényesítésében, a gyermekegészségügyi szolgálatok képzését, továbbképzését érintő szükséges módosítások bevezetésében.
Módszertani tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a gyermek-egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységére, a népegészségügyi helyzetet meghatározó betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek elvi és gyakorlati kidolgozására a prekoncepcionális időszaktól a gyermekkor végéig.
Az OGYEI, messzemenően figyelembe véve a gyermekek egészségét meghatározó környezeti és szociokulturális tényezőket, tevékenységét szociálpediátriai szemlélettel és gyakorlattal végzi, együttműködve a hasonló célkitűzéseket magukénak valló társszakmákkal, társintézményekkel és a gyermekek védelmére hivatott szervezetekkel.
Az OGYEI hosszú ideje foglalkozik a kamaszok egészségével, életmódjával, szabadidős tevékenységeivel, szokásaik vizsgálatával hazai és nemzetközi szinten (HBSC kutatás ld.http://www.ogyei.hu/aktivitas/HBSC_jelentes, vagy a „KamaszOK vagyunk” program ld. http://www.ogyei.hu/kamaszok/bevezeto), illetve www.tinivagyok.hu címmel önálló weboldalt üzemeltet).
Az Intézet megalakulása óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéskörével, sok éve foglalkozik szakemberek és laikusok oktatásával e témában.
A sok éves tapasztalat alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyermekvédelemben dolgozó társszakmák képviselőinek munkáját sokkal hatékonyabbá lehetne tenni, ha közös képzésekkel, közös vitákkal, személyes kapcsolatok kiépítésével közelebb kerülnének egymáshoz. 2004-ben módszertani levelet adtunk ki, mely letölthető formában megtalálhatóhttp://www.ogyei.hu/upload/files/gyermekb_modszertani_ajanlas.pdf.

Jelenleg (2014 közepén) az utolsó fázisoknál tart az új szakmai szempontok alapján kialakítandó GYEMSZI koordinálásával zajló szakmai irányelv-fejlesztés, amelyet az OGYEI szakemberei fejlesztenek.

2011-ben létrehoztuk az első és máig egyetlen átfogó magyar nyelvű weboldalt www.gyermekbantalmazas.hu címmel.

bunmeg_002

A társpályázó bemutatása:

A projekt az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projektben a rendőrségi feladatokat a BRFK XIII. kerületi rendőr-kapitánysága látja el.
Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Magyar Rendőrség budapesti igazgatási szervezete. Feladata a Budapest területén belüli rendőri tevékenységek, illetve a hivatásos rendőri erők igazgatása és működtetése. A BRFK tevékenységeinek egy részét a kerületi rendőrkapitányságokon keresztül látja el. A kerületi kapitányság ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési és bűnüldözési munkatársa az elmúlt években a kerületi fenntartású általános- és középiskolákkal jó kapcsolatot ápol.
A gyermekvédelmi feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében 2003-ban együttműködési megállapodást kötöttek a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatalával és a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjével. A BRFK és a XIII. kerületi Önkormányzat évek óta jól együttműködik.
A Rendőrkapitányság előadói több civil szervezettel (pl.: Iránytű Ifjúsági és Információs Iroda, a NANE, Angyalföld Polgárőr Szervezet) működnek együtt. Ezen kívül az önkormányzati, illetve más fenntartású szolgálatokkal (gyermekjóléti központok- és szolgálatok, gyámhivatalok, Pedagógiai Szolgáltató Központ, Védőnői Szolgálat, Sport és Szabadidő KHT., kerületi hajléktalan szállók, TEGYESZ, SOS Krízis Alapítvány, Kék kocka.

Fővárosi Pártfogói Felügyeleti Szolgálat, Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztály, Fővárosi és Megyei Áldozatsegítő Szolgálatok) is kapcsolatot tartanak valamint más intézményekkel, szervezetekkel is együttműködnek.


A pályázati együttműködés:

A közös pályázattal lehetőség nyílt egy helyi bűnmegelőzési program kialakítására, mely későbbiekben modellként szolgálhat más települések, intézmények számára is.
A TÁMOP projekt egy komplex modellprogram, melynek célja a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett – az együttműködő oktatási intézményekbe járó - gyermekek és fiatalkorúak komplex segítése.

- olyan iskolai időn belüli és azon kívüli programok szervezése, melyek révén helyzetfelismerő, döntéshozó képességük javul, így áldozattá és/vagy bűnelkövetővé válásuk esélye csökken.

- Másrészt cél a velük foglalkozó szakemberek részére speciális információkat nyújtó, és az együttműködésüket ösztönző, közös megoldási alternatívák kidolgozását és alkalmazását segítő – egymásra épülő panelekből álló - képzések, fórumok biztosítása úgy, hogy az elért szakmai eredmények a program befejezése után is fennmaradhasson.

A gyermekek és a fiatalkorúak mind a bűnelkövetésben, mind és áldozattá válásban különösen veszélyeztetettek, ezt a vonatkozó szakirodalom bizonyított tényként említi. A veszélyt okozó rossz helyzetfelismerést, a „kalandvágy miatti hazárdírozást”, a falak kockázatos keresését több csatornán – és hatásosan komplex módon – lehet csökkenteni. Segítség lehet a számukra a referenciaszemélyként szolgáló kortárs segítői hálózat, a velük foglalkozó szakembereket, a rendőrség munkatársait közös cselekvésre, együttműködésre ösztönző program. A hangsúly a szereplők készségszintű tudásán, a bizalmon és az együttműködésen van. Pályázatunk mindezt több oldalról - a multiplikátor hatásokat is segítve - ösztönzi.

A pályázat főpályázója és a konzorcium vezetője az Országos Gyermekegészségügyi Intézet. Az intézet mb. igazgatója Dr. Mészner Zsófia a konzorcium aláírásra jogosult képviselője. Társpályázó a BRFK.

A pályázat lebonyolításában felelős személyek:

 • OGYEI: Dr. Kovács Zsuzsanna gyermekorvos – szakmai vezető,
 • Toma Andrea védőnő – projektvezető,
 • Dr. Tollár Judit – pénzügyi vezető,
 • A programok lebonyolításában résztvevők: Zsiros Emese pszichológus, Várnai Dóra pszichológus
 • XIII. RK: Dr. Váradi Attila r. alezredes - szakmai vezető,
 • Németh Mónika r. alezredes, pályázati koordinátor és végrehajtó
 • Tukora Istvánné ny. r. őrnagy pályázati végrehajtó

A képzési programok során számos külső szakértő is közreműködött.


A program célja:

 • A bűnelkövetés és áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett – az együttműködő oktatási intézményekbe járó – gyermekek és fiatalok komplex segítése. Olyan iskolai és iskolán kívüli programok szervezése, melyek révén helyzetfelismerő, döntéshozó képességük javul, így áldozattá és/vagy bűnelkövetővé válásuk esélye csökken. A program egyben erősíteni szándékozik a közösséghez tartozást, az empátiát, a toleranciát, ezzel csökkentve a közösségen belül az abúzus esélyét is.
 • A gyermekekkel foglalkozó szakemberek részére speciális információkat, módszereket nyújtó és az együttműködésüket ösztönző közös képzések, fórumok biztosítása azzal a céllal, hogy a szakmai eredmények a program befejezése után is fenntarthatóak legyenek.

A program célcsoportjai:

 • 10-18 éves gyermekek és serdülők
 • A gyermekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, iskola-pszichológusok, rendőrök, védőnők, házi-gyermekorvosok, rendőrök, szociális szakemberek, bölcsődei gondozók)

A program módszere:

 • A programban résztvevő gyermekek és serdülők számára iskolai és szabadidős programok szervezése.
 • Szakemberek számára interdiszciplináris továbbképzések, tréningek szervezése.
 • Oktatási segédanyagok készítése (oktató DVD, módszertani anyagok)

A program megvalósítása:

A program megvalósításához felkerestük a kerületben működő oktatási intézményeket. Az alábbi iskolák önként vállalták a részvételt:

 • Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.)
 • Ady Endre Gimnázium (1139 Budapest, Röppentyű u. 62.)
 • Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.)
 • Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.)
 • Herman Ottó Általános Iskola – a Gárdonyi Géza Általános Iskola Tagiskolája (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 35.)

A fenti oktatási intézmények pedagógusain kívül további szakemberek bevonása a szakmai vezetők megkeresése révén vált lehetővé. Különösen jó együttműködés alakult ki a szociális szférával, ők több rendezvénynek otthont is adtak a kerületi Prevenciós Központban.A pályázat programjai:

 1. Iskolai programok
  1. Rendőrség által tartott programok az iskolákban a 2013/14-es tanév során:
  DADA program (a rendőrség biztonságra nevelő általános iskolai programja 8-14 éves korosztálynak), ELLEN-SZER program (a rendőrség biztonságra nevelő középiskolai programja 16-18 éves korosztálynak), valamint bűnmegelőzés.

Iskola

Óra

Osztály

Herman Ottó Tagiskola

DADA

4 osztály     8 óra

83

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

DADA

ELLEN-SZER

7 osztály     8 óra

2 osztály   12 óra

51

22


Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola

ELLEN-SZER Bűnmegelőzés

2 osztály    32 óra

20 osztály  44 óra

48

377

Ady Endre Gimnázium

DADA

ELLEN-SZER

2 osztály    20 óra

5 osztály    58 óra

59

133

Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola

ELLEN-SZER Bűnmegelőzés

1 osztály      4 óra

16 osztály  30 óra

19

364


2. Délutáni szabadidős programok:

- Elindítottuk két általános iskolában az önvédelmi edzéseket, az Óbudai Jutsu Kai Kan Egyesület vezetésével, melyek nagy népszerűségnek örvendtek. A pályázatban ugyan 1 iskolát vállaltunk, azonban a Szlovák Iskolának van általános iskolai része, így kiterjesztettük ezt a programot. Az iskolák nagyon örülnek ennek, hiszen a szeptemberben bevezetésre került délutáni foglalkozások így színesedtek. A gyerekek nagyon szeretik ezt a programot, átlag 23-26 gyerek vett részt egy-egy edzésen (hetente 2-2 alkalom iskolánként).

- Elindítottuk szintén a résztvevő iskolákban a színházi nevelési programunkat a KÁVA Kulturális Műhely közreműködésével (1 iskolaidőben, 1 táborban az alsó tagozatosoknak, a középiskolásoknak pedig összesen 4 alkalommal iskolánként 1-1 osztálynak).

A Káva magas szakmai színvonalon, elismerten működő, hazai és nemzetközi programokat bonyolító színházi (és drámapedagógiai) műhely. Fő tevékenységünk színházi nevelési (Theatre in Education – TIE) programok készítése és rendszeres megvalósítása általános és középiskolai csoportoknak, ugyanakkor elkötelezettek a drámaprogramok és hosszabb távú drámaprojektek megvalósításában is.

 1. 3. Bűnmegelőzési célú, valamint áldozattá válást megelőzését szolgáló ismereteket közvetítő fejlesztő táborok. (OGYEI és XIII.RK. közösen)

 

bunmeg_003

2013. október 10-12 között „Érzékenyítő tréning kamaszoknak” címmel 3 napos tábort szerveztünk Csillebércen az ifjúsági tábor területén a résztvevő 4 középiskola 16 diákjának és 4 segítő tanárának.

A tábor ideje alatt folyamatos program keretében vettek részt önismereti tréningen, ill. tanultak csoport dinamikát, a csoport sajátosságairól, hogyan hathatok én a csoportra, stb.

A tábor interaktív kötött és szabadidős programok segítségével a diákok szemléletére kívánt hatni - csoportban betöltött szerepek, kirekesztés, tolerancia, kölcsönös segítségnyújtás, kontaktuskeresés, meghallgatás képessége, befolyásolhatóság, bűnözői életút, drog stb. – kérdésekkel kapcsolatban. Kiegészítő programként szerveztünk közös főzést, ill. a közeli kalandparkban csapatépítő tréninget tartottunk, majd éjszakai egyéni mászással zárult a nap. A tábor végén kérdőívet osztottunk szét. A fiatalok részéről egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az értékelés nagyon jól sikerült. Átlagban 5-ből 4,4-re értékelték a tábort. Szinte egyöntetűen fogalmazták meg, hogy kevésnek érezték az időt és bármikor jönnének, ha lenne ilyen tábor. Értékelésükből az derült ki, hogy a gyerekek a mindennapi iskolai életben is hasznos tudásra tettek szert. A kísérő pedagógusok szerint szándékosan olyan diákokat hoztak, akik hangadók a közösségben és várható, hogy továbbadják a táborban megszerzett tudást.

5 napos hazajárós tábor 10-12 éves általános iskolások részére:

bunmeg_004

A Herman Ottó Tagiskolából és a Szlovák Iskolából 24 gyermek és 3 fő kísérő tanár vett részt a programban. A tábor fő helyszíne az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ volt, emellett több izgalmas külső programot is szerveztünk.

A játékos foglalkozások mellett hangsúlyt helyeztünk a baleset-megelőzésre, vízbiztonságra, biztonságos internetezésre, környezet védelemre és a gyermeki jogok érvényesülésére. Nagyon sikeres volt a KÁVA Kulturális Műhely drámapedagógiai programja.

 

bunmeg_005_1 bunmeg_005_2 bunmeg_005_34. Rendőrségi nyílt napok szervezése: A BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányságon 12 napon át zajlottak látogatások 14 osztály számára, összesen 244 diák részvételével. A nyílt napon a rendőrség munkájának bemutatása mellett az elkészült filmeket is látták a gyermekek, melyek még színesebbé tették a látogatást.

bunmeg_006_1 bunmeg_006_2

bunmeg_006_3


II. Lakossági programok:

2013. szeptember 14-én rendeztük meg a XIII. kerületi Bűnmegelőzési Nap-ot. Ez a kerület lakosai számára évek óta igen népszerű egész napos program, ahol széleskörű tájékoztatást kapnak a bűncselekmények elkerüléséről, a balesetek, az áldozattá válás megelőzéséről valamint a gyermekjogok érvényesüléséről. A rendezvénynek a kerületi Prevenciós Központ adott otthont.Ez alkalommal a rendőrség mellett az OGYEI is bemutatta prevenciós programjait, ezen kívül a Vöröskereszt munkatársai tartottak újraélesztési gyakorlatokat és civil szervezetek tartottak kézműves foglalkozásokat. „Biztonságos vakáció” gyermekrajz pályázat eredményhirdetése, rendőrkutya bemutató valamint több fellépő művész is színesítette a programot.

bunmeg_007_1 bunmeg_007_2


III. Képzések

bunmeg_0082009-ben „KamaszOK vagyunk” címmel egészségfejlesztő programokat indított az intézet gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. Ennek keretében kisfilmek készültek általános iskolásokat és kamaszokat érintő témakörökben. A kisfilmekben szereplő élethelyzetekhez, témakörökhöz kapcsolódva pedagógiai módszertani anyagot állítottunk össze. A 2010-ben elvégzett hatásvizsgálatok alapján pedagógusok számára kialakított akkreditált képzés lett a bűnmegelőzési program egyik eleme. a „KamaszOK vagyunk” személyiségfejlesztő program is. Az ismeretátadáson túl, az attitűdformálást, önismeret mélyítését is célozza. A pedagógusok interaktív technikák alkalmazásával a fiatalok különböző társas készségeit, valamint az osztály közösséggé formálódását is elősegítik. A program témakörei között olyan témák is felmerülnek - iskolai kortársbántalmazás (hagyományos és internetes) vagy a családon belüli bántalmazás - melyek közvetlenül is hozzájárulnak a bűnelkövetés, ill. áldozattá válás megelőzéséhez.Pedagógusképzés (OGYEI):

Felkészítést tartottunk az együttműködő középiskolák valamennyi pedagógusa számára a kamaszok korosztály életvezetési problémáira fókuszáló „KamaszOK vagyunk” iskolai egészség- és személyiségfejlesztő program használatára.

Trénerek, oktatók: Zsiros Emese, Várnai Dóra (OGYEI); Jármi Éva, Uray Gergely (külső szakember).

A 12 órás átfogó felkészítést minden középiskola tantestülete megkapta.

Az oktatás 2013. június és október között zajlott.

Résztvevők száma: 210 fő.

Az alapozó felkészítésre 2 x 4 napos (60 órás akkreditált) tréningjellegű

pedagógus és iskolapszichológus továbbképzés épült, amelyet 2013.

december és 2014. januárjában tartottunk.

A négy iskolából összesen 15 fő vett részt. Kiemelt bűnmegelőzési témák: bűnelkövetés/ ellenállás a csoportnyomásnak, alkohol-, drogfogyasztás, családon belüli és kortársak közötti agresszió megelőzése és kezelése. Ők mélyebb elméleti felkészítést kaptak a csoportos foglalkozások osztálytermi megvalósításához és kipróbálhatták a gyakorlatban is a „KamaszOK vagyunk” program bizonyos foglalkozásait. Visszajelzéseik alapján a programot beépítve mindennapi munkájukba, a jövőben is alkalmazzák iskolájukban.

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése – 20 órás akkreditált képzés

A gyermekvédelmi szakemberek közös képzése gyermekbántalmazás és elhanyagolás, kortárs-, intézményi-, internetes bántalmazás, gyermekbarát igazságszolgáltatás, gyermekjogok, jogszabályi változások stb. témáiban. A projektben 2 szintű képzést tartottunk.

 • 1. szint: 20 órás alapozó képzést tartottunk (3x1 nap) 3 csoportban, összesen 159 fő gyermekvédelemben dolgozó szakember (rendőrök, szociális szakemberek, pedagógusok, gyermekorvosok, területi-és iskolai védőnők) számára. A program részben frontális, ismeretközlő előadásokból álltak, részben kiscsoportos megbeszélésekből, ahol megtörtént eseteket dolgoztak fel. Az előadásokat részben az OGYEI ill. a XIII. RK. munkatársai, részben neves külsős szakértők tartották (19 elismert szakértő). Vegyes csoportokat állítottuk össze, így a szakmaközi párbeszéd spontán kialakulhatott, formális és informális kapcsolatok alakultak. A képzés végén kiosztott kérdőívekből ezt egyértelműen kedvezően ítélték meg a résztvevők.
 • 2. szint: Az egyes szakmákban irányítást végző szakemberek szűkebb csoportja számára 3x2 napos tréningjellegű képzést tartottunk, mely az eddig elsajátított közös tudás érzelmi elmélyítését gyakorlatban való alkalmazását segíti elő. Az iskolai agresszió és bűnelkövetés kérdéseire fókuszáltunk.
bunmeg_009
IV Oktatófilmek készítése: 
Oktató filmjeink egy-egy aktuális témát jártak körbe. törekedtünk arra, hogy a filmeket a jövőben oktatási segédanyagként tudja mindkét szervezet használni.

 

1. film: Internetes zaklatás: A forgatás helyszíne a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha-és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola volt. A film egy tipikusnak mondható internetes bántalmazási/zaklatási szituációt dolgoz

fel. Osztálytermi és iskolai helyszíneken forgattuk. A szereplők nemcsak a forgatásban vettek részt, hanem tevőlegesen a forgatókönyv írásakor is. Ez komoly segítséget jelentett a „diákszleng” pontos használata esetén is.

2. film: Ez a filmünk hiánypótló. Bemutatja, hogy mi a teendője a jelzőrendszer tagjainak abban az esetben, ha egy gyermek, bántalmazás miatt kórházba kerül. Itt nem csak a törvény által előírt teendők kerülnek bemutatásra, de segítséget az a szakembereknek abban, hogy a szülők felé hogyan kommunikáljanak. A forgatás helyszíne a Péterfy Kórház Gyermek Traumatológiai Osztálya, szereplők a kórház dolgozói, valamint amatőr szereplők voltak.

 

I.                   Oktatási segédanyagok és lakossági ismeretterjesztő kiadvány

-       A 20 órás gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzési képzésünkhöz kapcsolódóan elkészült hiánypótló jegyzet (kisebb részben külföldi szakanyagból fordított, nagyobb részben hazai viszonyokra adaptált, kutatási adatokat tartalmazó) az „Iskolai kortársbántalmazás jelenségvilága” témakörét járja körbe. Célja az iskolai és iskolán kívül dolgozó szakemberek beavatkozási lehetőségeinek ismertetése, bemutatása, a különböző szakterületeken dolgozók tájékoztatása.

-       a lakossági szóróanyagunk elsősorban az iskolásokat szólítja meg, de jól használható a felnőttek számára is. A kiadvány a „Cyberbullying avagy internetes zaklatás” címet viseli. A szórólap korlátozott mennyiségben hozzáférhető mindkét konzorciumi tagnál.

 

Eredmények:

 

Jelen modellprogram megvalósítása során korábbi a tapasztalataink további megerősítést nyertek. A szakmaközi együttműködés javítására komoly igény van a szakemberek részéről. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a szakemberek közös képzések révén közelebb kerültek egymáshoz, megismerték egymás szempontjait és munkamódszerét, ezáltal képessé váltak szorosabb együttműködésre. Ettől várhatóan javulni fog a kerületben a jelzőrendszer működése, az áldozatok segítése és a megelőzésre való törekvés.

 

A pedagógusok részéről pozitív visszajelzést kaptunk a kamaszok problémáinak újszerű megközelítésével kapcsolatban, melyek megkönnyítik a kényes kérdések kezelését is.

 

A programokban résztvevő gyermekek részéről egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk. Az iskolán kívüli programok különösen hatékonynak bizonyultak a közösség építésére, a céltalan csellengés helyett a szabadidő hasznos eltöltésére. A diákok közül sikerült megszólítani néhány „vezéregyéniséget”, akiktől azt várjuk, hogy az általunk sugallt szemléletet továbbviszik a közösségbe is. A diákok visszajelzései is igazolják, hogy a hagyományos tanítási módszereknél jóval hatékonyabb az interaktív, közös gondolkodásra, aktív tevékenységre serkentő tanítási módszer. Nyitottak és meglepően érett válaszokat adnak az életüket érintő problémákra.

 

Reményeink szerint az eredmények az elkövetkező években, a kerület rendőrségi és gyermekjóléti adataiban számszerűen is megjelennek.

  

Dr. Kovács Zsuzsanna                           Dr. Váradi Attila                Tománé Mészáros Andrea

    gyermekorvos                                         r. alezredes                                védőnő

   szakmai vezető                                     szakmai vezető                          projektvezető

weOktató filmjeink egy-egy aktuális témát jártak körbe. törekedtünk arra, hogy a filmeket a jövőben oktatási segédanyagként tudja mindkét szervezet használni. 

 • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészségügyi kormányzat szakmai háttérintézménye. A gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok alapján szakmapolitikai javaslatokat dolgoz ki, módszertani ajánlásokat tesz, képzési, továbbképzési programokat szervez, különös tekintettel az egészségfejlesztésre, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a szűrési tevékenységre. Évek óta foglalkozunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéseivel is. Módszertani levelet, oktatási anyagokat adtunk ki, számos konferenciát szerveztünk. Ezzel a honlappal a szakemberek mellett a laikusok felé is szeretnénk fordulni, mert a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése össztársadalmi feladat, közös felelősségünk. A honlapra feltöltött anyagokkal szeretnénk tájékoztatni, szemléletet formálni. Célunk, hogy nyíltan lehessen erről a kényes témáról beszélni. Nem vállalhatjuk azonban egyéni problémák megoldását, ezt szolgálják a helyi gyermekvédelmi szakemberek, segítő szervezetek és szolgálatok

OGYEI © 2011